Peintio ac Addurno Bryste

Tîm Arwain o Arlunwyr ac Addurnwyr ym Mryste

Yn Quicksons, rydym yn darparu gwasanaeth paentio ac addurno proffesiynol a manwl ar gyfer cwsmeriaid domestig a masnachol ledled Bryste. Rydym yn deall bod angen sylw arbennig ar eitemau a dealltwriaeth o anghenion y cleient, felly mae gan ein peintwyr ac addurnwyr profiadol y set sgiliau i droi unrhyw weledigaeth yn realiti gyda’r canlyniad gorau.

Gyda 65+ mlynedd o brofiad yn darparu lefel o safon uchel o broffesiynoldeb a gofal, gall cwsmeriaid fod yn sicr y byddant yn cael gwasanaeth wedi’i deilwra a phrisiau cystadleuol.

Mae ein gwasanaethau paentio ac addurno masnachol wedi’u cynllunio i ddiwallu’ch anghenion a’ch gofynion penodol. Rydym yn gweithio gyda chi i greu cynllun sy’n cynnwys terfyn amser a chyn lleied o darfu â phosibl ar eich gweithrediadau busnes. Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflym ac yn effeithlon, gan ddarparu gwasanaethau peintio masnachol o ansawdd uchel sy’n bodloni ac yn rhagori ar eich disgwyliadau.

painting and decorating services bristol

Based in Bristol, our painting and decorating team operates throughout the South West and all across the M4 corridor

EIN CLEIENTIAID

Addurno Paentio Bryste

Peintwyr ac Addurnwyr Preswyl ym Mryste

Mae Quicksons yn darparu gwasanaethau paentio ac addurno domestig o’r radd flaenaf i Fryste a’r ardaloedd cyfagos am bris cystadleuol iawn. Mae ein tîm yn rhagori mewn darparu gwaith o ansawdd uwch a fydd yn para am flynyddoedd i ddod, ni waeth pa swydd y mae angen i chi ei chwblhau.

Peintio Bryste

Peintwyr ac Addurnwyr Diwydiannol Ym Mryste

Mae ein tîm o weithwyr proffesiynol medrus wedi darparu gwasanaethau diwydiannol eithriadol i’n cwsmeriaid am fwy na 65 mlynedd. Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau bod pob gwasanaeth a gynigiwn yn cwrdd â’n safonau uchel, gan ddarparu sylw penodol gyda gofal cwsmer unigryw.

Paentio Bryste

Peintwyr ac Addurnwyr Swyddfa Ym Mryste

Mae ein peintwyr a’n haddurnwyr swyddfa yn darparu gwasanaeth proffesiynol, dibynadwy i roi gorffeniad perffaith i’ch gweithle. Rydym yn cynnig gwasanaethau peintio a gorffen y gellir eu teilwra i gyd-fynd â’ch steil a’ch cyllideb. Bydd ein tîm o arbenigwyr yn eich helpu i greu man gwaith rhagorol i weithwyr ac ymwelwyr.

paentio ac addurno Bryste

Gwasanaethau Peintio Masnachol a Domestig

Yn Quicksons, rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau paentio ac addurno poblogaidd, gan gynnwys:

 • Paentio Mewnol
 • Paentio Allanol
 • Papur wal
 • Plastro
 • Teilsio
 • Staenio Pren
 • Paentio Gwaith Maen
 • Peintio Nenfwd

Ein Proses Paentio ac Addurno

Yn Quicksons, rydym yn dilyn proses beintio ac addurno fanwl i sicrhau bod pob swydd yn cael ei chwblhau i’r safon uchaf. Mae ein proses yn cynnwys y camau canlynol:

 1. Gweithiwch allan faint o baent neu orchudd wal sydd ei angen ar gyfer y swydd
 2. Gosodwch ddalennau llwch a pharatowch yr holl ddeunyddiau angenrheidiol
 3. Tynnwch unrhyw hen bapur wal neu haenau o baent
 4. Llenwch dyllau a chraciau a sicrhewch fod pob arwyneb yn wastad
 5. Gorchuddiwch yr arwynebau gyda paent preimio ac is-gôt
 6. Cymysgwch y paent i’r lliw cywir gan ddefnyddio offer cyfateb lliwiau cyfrifiadurol
 7. Rhowch gotiau o baent neu hongian papur wal
 8. Ychwanegwch unrhyw orffeniadau arbennig fel staeniau, farneisiau, neu farmor
 9. Tacluso ar ôl gorffen y gwaith a glanhau’r holl offer a chyfarpar
peintiwr ac addurnwr Bryste

Chwilio am Arlunwyr ac addurnwyr ym Mryste?

Mae tîm Quicksons wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf pan ddaw i bob rhan o beintio ac addurno. O’r alwad ffôn gyntaf i drafod eich prosiect hyd at gwblhau’r swydd, gallwch fod yn sicr bod ein staff proffesiynol profiadol yn rhoi sylw manwl i fanylion ac yn ymroddedig i sicrhau canlyniadau dibynadwy a pherffaith i’n cleientiaid ym Mryste.

Rydym yn cynnig gwasanaethau ym Mryste a’r ardaloedd cyfagos, gan gynnwys:

Caerfaddon
Caerloyw
Cheltenham
Swindon
Weston-Super-Mare
Clevedon
Portishead

Gall cost llogi peintiwr yn ardal Bryste amrywio yn dibynnu ar ffactorau fel profiad, math o brosiect, a maint swydd. Cysylltwch â ni heddiw a byddwn yn rhoi dyfynbris arferol i chi cyn i ni ddechrau’r swydd.

Fel arfer byddwn yn gosod eu prisiau yn seiliedig ar y math o brosiect, maint y swydd, y deunyddiau sydd eu hangen, a’r amser sydd ei angen i gwblhau’r swydd.

Gall y gost i beintio ystafell yn y DU amrywio yn dibynnu ar faint yr ystafell, costau llafur a’r math o baent a ddefnyddir. Fodd bynnag, cael a mae dyfynbris manwl bob amser orau cyn dechrau unrhyw brosiect.

Crefftwaith o Ansawdd Gwarantedig

Mae ein peintwyr ac addurnwyr profiadol yn gwbl ymroddedig i safonau iechyd a diogelwch ac wedi darparu gwasanaethau paentio ac addurno o ansawdd uchel o eiddo o bob maint, yn amrywio o adeiladau masnachol i westai moethus. Gall cleientiaid bob amser ymddiried yn ein crefftwaith o ansawdd gwarantedig, sylw manwl gywir i fanylion a phrisiau cost-effeithiol.

Dim ond y deunyddiau gorau, o’r radd uchaf rydyn ni’n eu defnyddio ac rydyn ni’n credu mewn cymryd balchder personol yn ein prosiectau i sicrhau eich boddhad llwyr. Mae ein tîm yn cynnal y parch mwyaf tuag at ddewisiadau glanhau cwsmeriaid gyda gofal cwsmeriaid dibynadwy bob amser yn cael ei gynnal.

decorating bristol

Cysylltwch â ni heddiw i gael dyfynbris personol ac ymgynghoriad am ddim.

Latest News

Associations

We are affiliated with a number of Governing bodies including Construction Line, CHAS, Federation of Master Builders & Dulux Contract Partnership.

From Our Clients

“Mae’r gwaith ailaddurno allanol ac atgyweiriadau Quicksons a wnaed wedi cael ei gyflawni’n effeithlon iawn ac mae’r ffaith eich bod yn barod i wneud iawn am unrhyw ddiffyg a allai ddod i’r amlwg yn rhoi hyder i’r cleient.”

“I would like to add my thanks for the prompt service and high standard of the completed work.”

“Many thanks for completing the works promptly, and to a very high standard.”